Sự phù hợp về Thời giữa hai vế của một câu

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)