Sự khác nhau về nghĩa giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)