Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm sách hay vở (tập)
     Mã xác thực(*)