Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm ly ,cốc , chén
     Mã xác thực(*)