Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm - Đơn vị đo lường - Đơn vị khác
     Mã xác thực(*)