Số đếm tiếng Nhật: Đơn vị đếm - Đơn vị đo lường - Đơn vị khác




     



Mã xác thực(*)