Số đếm tiếng Nhật: Đếm con ( động vật)
     Mã xác thực(*)