Số đếm tiếng Nhật: Đếm chiếc ( như xe , máy bay…)
     Mã xác thực(*)