Số đếm tiếng Nhật: Đếm cây,chiếc , bông ( những vật có hình trụ: cây dù )
     Mã xác thực(*)