Số đếm tiếng Nhật: Đếm cái, lần, tầng ( nhà), đôi ( tất , giép , giày), căn ( nhà ) , quần áo
     Mã xác thực(*)