Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第4課
     Mã xác thực(*)