Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第25課
     Mã xác thực(*)