Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第21課
     Mã xác thực(*)