Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第19課
     Mã xác thực(*)