Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第15課
     Mã xác thực(*)