Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第11課
     Mã xác thực(*)