Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 3 - Phần 1
     Mã xác thực(*)