Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Tính từ i trong tiếng Nhật
     Mã xác thực(*)