Học Kanji N3: Thuật ngữ giáo dục tiếng Việt - Thuật ngữ giáo dục tiếng Nhật (Phần 5)
     Mã xác thực(*)