Học Kanji N3: Học kanji đồng từ và đồng nghĩa (Phần 1)
     Mã xác thực(*)