Học Kanji N3: Học kanji đồng từ và đồng nghĩa nhưng thứ tự chữ bị đảo ngược (Phần 2)
     Mã xác thực(*)