Học Kanji N3: Chữ kanji ghép hay và thường sử dụng (Phần 6)
     Mã xác thực(*)