Học Kanji N3: 第5週 かく (5日目 問診表 - 歯科で )
     Mã xác thực(*)