Học Kanji N3: 第5週 かく (3日目 日本語クラス )
     Mã xác thực(*)