Học Kanji N3: 第4週 かう (6日目 不在通知 )
     Mã xác thực(*)