Học Kanji N3: 第4週 かう (1日目 日用品)
     Mã xác thực(*)