Grammar in use (Part 24)[Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)