Grammar in use (Part 23)[ Một số động từ đặc biệt]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)