Grammar in use (Part 22)[Lối nói bao hàm (inclusive)]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)