Grammar in use (Part 20) [Cách sử dụng một số cấu trúc P1]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)