Đếm cái - Đếm lần - Đếm tầng ( nhà) - Đếm đôi ( tất , giép , giày) - Đếm căn ( nhà ) - Đếm quần áo
     Mã xác thực(*)