Cấu trúc song song trong câu

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)