Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)