Bài 9 : Học kanji sơ cấp ( 少、長、短、悪、重、軽、早、便、利、元)
     Mã xác thực(*)