Bài 8 : Học kanji sơ cấp ( 雨、入、出、売、使、作、明、暗、広、多)
     Mã xác thực(*)