Bài 6 : Học kanji sơ cấp ( 駅、電、車、自、運、動、送、切、貸、借)
     Mã xác thực(*)