Bài 5: Tính từ i trong tiếng Nhật
     Mã xác thực(*)