Bài 4: Tính từ shii trong tiếng Nhật
     Mã xác thực(*)