Bài 4 : Học kanji sơ cấp (黒、上、下、父、母、子、手、好、主、肉)
     Mã xác thực(*)