Bài 3 : Học kanji sơ cấp ( 犬、高、安、大、小、新、古、青、白、赤)
     Mã xác thực(*)