Bài 2 : Tính từ i trong tiếng Nhật
     Mã xác thực(*)