Bài 15 : Học kanji sơ cấp (体、運、乗、家、内、族、兄、弟、奥、姉)
     Mã xác thực(*)