Bài 14 : Học kanji sơ cấp ( 持、春、夏、秋、冬、道、党、建、病、院)
     Mã xác thực(*)