Bài 12 : Học kanji sơ cấp (降、思、寝、終、言、知、同、漢、字、方)
     Mã xác thực(*)