Bài 10 : Học kanji sơ cấp ( 気、親、有、名、地、鉄、仕、事、東、西)
     Mã xác thực(*)