Bài 11 : Học kanji sơ cấp(南、北、京、夜、料、理、口、目、足、曜)
     Mã xác thực(*)