Bài 2 : Học kanji sơ cấp(午、前、後、近、間、右、左、外、男、女)
     Mã xác thực(*)