Ai đang làm gì?

Luyện đọc - Bài số 10 Duration: 15 munites (3 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  3
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして、最もよいものを、A、B、C、Dから一つ選びなさい。
Luyện thi năng lực Nhật NgữPage 1 of 0 >
 Go To 
 
9 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)