Đề thi thử nghe hiểu N1 (1)

Ai đang làm gì?

Đề thi thử nghe hiểu N1 (1) Duration: 60 munites (40 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  1
Số câu hỏi:  40
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最もよいものをーつ選んでくさい。


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)