Đề số 36: Luyện thi Ngữ Pháp N4

Ai đang làm gì?

Đề số 36: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Duration: 30 munites (5 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  5
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

( 1 )から( 5 )に何を入れますか。文章の意味を考えて、A、B、C、Dからいちばんいいものを一つえらんでください。
Luyện thi năng lực Nhật NgữPage 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)